Західне регіональне відділення Академій наук Вищої школи України 

E-mail: Anvsu_Zakhid@ukr.net 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Управлінням юстиції Львівської області
Свідоцтво:   № 453  “27” червня 1997 р
 

Начальник 
Управління юстиції                         Т.Костур
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами 

протокол  № 1 від 07 квітня 1997 р.

Голова зборів                       О.Влох 

.
      С Т А Т У Т

ЗАХІДНОГО  РЕГІОНАЛЬНОГО  ВІДДІЛЕННЯ
АКАДЕМІЇ  НАУК  ВИЩОЇ  ШКОЛИ  УКРАЇНИ1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Західне (Львівське) регіональне відділення Академії наук вищої школи України є структурним підрозділом громадської організації Академії наук вищої школи України, яке об’єднує вчених вищих навчальних закладів, незалежно від їх відомчого підпорядкування, та наукових закладів Міністерства Освіти України Західного регіону України (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська області), з метою спільного вирішення статутних завдань.
1.2. Західне (Львівське) відділення Академії наук вищої школи України надалі іменується Відділення, а Академія наук вищої школи України іменується Академія.
1.3. Відділення створюється за рішенням Установчих зборів викладачів та наукових співробітників вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства Освіти України, які є членами Академії, якщо це затверджено рішенням Президією Академії.
1.4. Відділення набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації та керується у своїй діяльності Статутом Академії та цим Статутом Відділення.
1.5. Відділення має відокремлене майно, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, круглу печатку, штампи, емблему, веде самостійний баланс.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕННЯ

2.1. Головною метою діяльності Відділення є всебічне сприяння розвитку наукових досліджень та вдосконалення на цій основі навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах регіону.
2.2. Для досягнення мети Відділення вирішує такі завдання:
- сприяє активізації науки у вузах та наукових установах Міністерства Освіти України;
- залучає до активної наукової роботи зацікавлені українські та закордонні установи, вчених, викладачів вузів та фахівців;
- бере участь у формуванні передової наукової політики, проводить експертизи наукових проектів і програм з проблем Західного регіону і країни, а також результатів їх виконання;
- здійснює координацію фундаментальних та прикладних досліджень, які виконуються різнофаховими науковими установами та колективами регіону і країни;
- сприяє підготовці та постійному підвищенню кваліфікації науково-педагогічних кадрів;
- сприяє впровадженню наукових досліджень у навчальний процес;
- сприяє використанню результатів наукових досліджень на практиці;
- здійснює обмін інформацією, вченими та фахівцями з іншими науковими та навчальними вітчизняними та іноземними організаціями;
- скликає наукові конференції, сесії та наради;
- забезпечує тісні зв’язки Академії з вищими навчальними закладами та іншими науковими та виробничими організаціями і установами Західного регіону та академіями;
- здійснює видавничу діяльність;
- створює установи, організації, засновує підприємства з метою вирішення статутних завдань.

3. НАЗВА ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА

Повна назва: Західне регіональне відділення Академії наук вищої школи України.

Юридична адреса: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 23.

4. СКЛАД ВІДДІЛЕННЯ

4.1. До складу Відділення входять всі різнофахові члени Академії, які працюють, незалежно від їх підпорядкування, у вищих навчальних закладах та наукових установах Міністерства Освіти України, а також колективні члени Академії, що розташовані на території Західного регіону.
4.2. Умови прийому, членства та виходу зі складу Академії та, відповідно, зі складу Відділення визначаються Статутом Академії.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ

5.1. Основу Відділення складають галузеві регіональні відділення, а також колективні члени, які входять до складу Відділення.
5.2. Вищим органом Відділення є загальні збори (або збори делегатів від обласних та галузевих регіональних відділень організацій, квота яких встановлюється рішенням Відділення).
Загальні збори (або збори делегатів) Відділення:
- беруть участь у розробці наукової політики в галузі фундаментальних та прикладних наук Західного регіону;
- вирішують питання сприяння організації наукової діяльності в рамках своєї компетенції;
- подають пропозиції щодо вакансій академіків;
- вибирають голову бюро, заступника голови бюро, наукового секретаря та членів бюро Відділення;
- обирають ревізійну комісію (ревізора);
- заслуховують звітні доповіді керівних органів Відділення та приймають рішення про задовільність чи незадовільність їх роботи;
- формують делегації на Загальні збори Академії;
- вносять зміни та доповнення у Статут Відділення;
- приймають рішення про припинення діяльності Відділення, чи його реорганізацію;
- розглядають інші питання, визначені керівними органами та Статутом Академії.
5.3. Збори скликаються у відповідності до потреб, але не рідше одного разу на рік.
Збори є правомірними, якщо на них присутні не менше половини членів (або делегатів) Відділення. Всі рішення загальних зборів приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
5.4. У період між загальними зборами керівництво роботою Відділення здійснює бюро, що обирається загальними зборами терміном на 3 роки у складі: голови, заступника голови, наукового секретаря, а також інших членів бюро в кількості, що визначається загальними зборами. Склад бюро обирається відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
5.5. Бюро регулярно звітує перед загальними зборами і в разі незадовільної роботи може бути повністю або частково переобране достроково. Для цього потрібно 2/3 голосів загальних зборів.
5.6. Члени бюро Відділення здійснюють свою діяльність на громадських засадах. За виконання окремих важливих завдань та доручень члени бюро можуть отримувати винагороду, розмір якої у кожному конкретному випадку встановлює бюро.
5.7. Чергові засідання бюро Відділення скликаються не рідше одного разу на квартал, а позачергові – за ініціативою членів бюро або первинних організацій Відділення. Засідання бюро є правомірним, якщо на ньому присутні не менше половини членів бюро. Рішення бюро приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.
5.8. Бюро Відділення:
- скликає загальні збори;
- готує звіти про діяльність Відділення;
- проводить координаційну роботу в галузі наукових досліджень;
- встановлює наукові зв’язки з іншими науковими установами, в тому числі закордонними;
- висуває на здобуття премій видатних вчених або окремі наукові колективи;
- розпоряджається власними коштами Відділення.
5.9. З метою здійснення керівництва адміністративною та фінансово-господарською діяльністю, за рішенням бюро Відділення призначається Виконавчий директор та апарат Відділення.
5.10. Виконавчий директор регулярно звітує перед бюро Відділення. В разі незадовільної роботи може бути звільнений від посади, для чого потрібно 2/3 голосів членів бюро.
5.11. Виконавчий директор Відділення:
- організує роботу апарату Відділення;
- здійснює оперативне керівництво коштами та майном Відділення згідно з положеннями, затвердженими рішенням бюро;
- від імені Відділення без доручення одноособово підписує угоди, договори;
- забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Відділення;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату Відділення;
- виконує інші функції, що витікають з рішень бюро Відділення, цього Статуту та чинного законодавства.

6. ПРАВА ВІДДІЛЕННЯ

6.1. Для досягнення мети та вирішення завдань, визначених Статутом Академії та цим Статутом, Відділення здійснює господарську діяльність шляхом створення установ, організацій і статусом юридичної особи, засновує підприємства відповідно до чинного законодавства.
6.2. Відділення має право одержувати кредити від українських та іноземних юридичних осіб, громадян України та інших держав.
6.3. Відділення має право направляти за кордон у відрядження, для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання й ознайомлення з досвідом організацій та діяльності навчальних закладів, наукових установ, підприємницьких структур, громадських організацій за кордоном, збирання ділової інформації, участі в наукових конгресах, конференціях, симпозіумах, переговорах, виставках, для встановлення ділових контактів тощо.
6.4. Відділення встановлює зв’язок з вітчизняними та закордонними комп’ютерними мережами і банками даних.
6.5. Відділення проводить науково-технічну та іншу діяльність; організує науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи як самостійно, так і за участю або на замовлення зацікавлених українських та закордонних організацій, підприємств та фірм, створює тимчасові колективи для вирішення науково-дослідних проблем у межах статутної діяльності.
6.6. Відділення готує та розповсюджує друкарські твори, відео- та фотоматеріали, пов’язані із статутною діяльністю, організує спільно з вітчизняними та закордонними партнерами виставки, лекції, обмін туристичними групами за різними програмами, згідно чинного законодавства.

7. МАЙНО ТА КОШТИ ВІДДІЛЕННЯ

7.1. Майно та кошти Відділення утворюються за рахунок платежів, фінансових та інших внесків організацій, підприємств, українських та іноземних громадян та юридичних осіб, зокрема:
- відрахувань від прибутку підприємств та організацій, які створені за участю Відділення;
- надходжень коштів від членів Відділення;
- доходу від реалізації продукції, робіт та послуг, а також від інших видів науково-технічної та господарської діяльності;
- добровільних та благодійних внесків, пожертв;
- інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
7.2. Внески до фондів Відділення можуть здійснюватися грошима, матеріальними цінностями, роботами та послугами шляхом передачі Відділенню відповідних коштів, майна, надання послуг.
7.3. З частини коштів, які залишаються після повернення всіх витрат, Відділення перечисляє на рахунок Академії до 25%. Внески можуть здійснюватися також шляхом надання Академії матеріальних цінностей, передачі прав на користування винаходами та патентами, “ноу-хау”, виконання робіт та надання послуг.
7.4. Майно та кошти Відділення знаходяться в його повному розпорядженні й використовуються для вирішення завдань статутної діяльності.
7.5. Відділення, створені ним підприємства та організації можуть мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, майно виробничого, культурно-просвітнього та оздоровчого призначення, грошові кошти, акції, інші цінні папери й інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Відділення.
У власності Відділення можуть бути також видавництва, інші підприємства, створені за рахунок коштів Відділення.
7.6. Відділення є власником майна, що йому належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в його власності, згідно з цілями своєї статутної діяльності і призначенням майна.
7.7. Відділення за рахунок вступних та поточних внесків, а також за рахунок інших джерел надходження коштів, має право вкладати кошти у розширення підприємств, які є колективними членами, отримуючи при цьому відповідну частку прибутку (дивіденд). Ці дивіденди (одержаний прибуток) спрямовуються виключно на цілі статутної діяльності Відділення.
7.8. Відділення самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, надання фінансової або благодійної допомоги. Структуру та кошторис використання коштів розробляє бюро Відділення.
7.9. Витрати, що пов’язані з діяльністю Відділення та утриманням його апарату, здійснюються за рахунок коштів Відділення.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

Відділення і створені ним установи й організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєстровуватись в органах державної і податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕННЯ

9.1. Припинення діяльності Відділення може бути здійснене шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
9.2. Реорганізація Відділення здійснюється у разі реорганізації Академії або за рішенням загальних зборів Відділення.
9.3. Ліквідація Відділення здійснюється у випадках:
- прийняття відповідного рішення загальних зборів Академії;
- за рішенням суду;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
9.4. Кошти та інше майно Відділення, в тому числі в разі його ліквідації, не можуть перерозподілятися між його членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.
 

Розглянуто і затверджено Установчими зборами
Західного регіонального відділення Академії
наук вищої школи України від 07.04.1997 року.
 

Член бюро президії, координатор
роботи обласних відділень
Західного регіону       О.Влох
академік АН ВШ
 

На головну